HIRDETMÉNY                      

THM 19,9% II. / 176


A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság fogyasztási kölcsönre vonatkozó kondícióiról, a jelen webáruházban benyújtott hitelkérelmek esetén
(munkáltatói igazolásos és munkáltatói igazolás nélküli hitelkonstrukció)

hitelösszeg : futamidő:
önrész nagysága:

törlesztés esedékessége:

törlesztés módja

kamatszámítás módja: késedelmi kamat: adósságkezelési díj:

25.000 Ft – 2.000.000 Ft-ig
9, 12, 17, 24, 30, 36, 42, 48 hónap
a vételár függvényében
500.000 Ft-ig önrész befizetése nélkül
500.001 Ft-tól minimum a vételár 20%-a
Az első törlesztés esedékessége készpénz átutalási megbízással (postai csekk) vagy banki utalással a kölcsön folyósítását követő hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a folyósítást követő hónap 9. napja, nyugdíjasok esetében a nyugdíj jóváírásának napja, amennyiben a kölcsön folyósítása és a következő hónap 7. napja között legalább 12 munkanap telt el. Egyébként készpénz átutalási megbízással (postai csekk), a folyósítást követő második hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a második hónap 9. napja, nyugdíjas ügyfelek esetében pedig a nyugdíj jóváírásának napja.
készpénz átutalási megbízás (postai csekk), csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás. Bankszámlakivonattal történő jövedelem igazolás esetén a fizetés módja csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás.
tőke x éves kamatláb x naptári nap

36000
Éves ügyleti kamat x 1,5 + 3%, maximum a szerződés megkötésének napjának naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértéke.
a.) 540 Ft, amennyiben az Adós késedelme az 5 napot eléri, de a 23 napot nem haladja meg.
b.) 3.825 Ft, amennyiben az Adós késedelme a 23 napot eléri, vagy meghaladja.

THM 19,9% II. / 176

Az adósságkezelési díjat a Bank akkor jogosult felszámítani, ha az Adós késedelme az 5 napot eléri, vagy meghaladja, illetve, a Bank jogosult az adósságkezelési díjat ismételten felszámítani, amennyiben az Adós a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, ismételten 5 napot meghaladó késedelembe esik.
Kezelési díjat és hitelbírálati díjat a Magyar Cetelem Zrt. nem számít fel.

prolongálási díj: 1.550 Ft követeléskezelési díj: 10.340 Ft előtörlesztési díj:

  •   Díjmentes amennyiben az előtörleszteni kívánt összeg 12 hónap alatt a 200.000,- Ft összeget nem haladja meg.

  •   Az előtörleszteni kívánt összeg 1%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1

    évet meghaladja.

  •   Az előtörleszteni kívánt összeg 0,5%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az

    1 évet nem haladja meg

  •   Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra

fizetendő hitelkamat összegét. hiteltermék:

Futamidő:

H9 9 hónap H12 12 hónap H17 17 hónap H24 24 hónap H30 30 hónap H36 36 hónap H42 42 hónap H48 48 hónap

Kamatozás:

Fix

Éves ügyleti kamat: THM (Teljes Hiteldíj Mutató 83/2010. (III.25.) Korm.rendelet):

18,29% 19,90%

                          

A Bank a meghirdetett kondíciókra vonatkozó változást - annak hatályossá válását megelőző legalább 60 nappal - Hirdetményben teszi közzé. Reprezentatív példa a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából:

   

Vételár:
Önrész:
Hitelösszeg:
Rögzített éves ügyleti kamat:

Kezelési díj:

2 500 000 Ft 500 000 Ft 2 000 000 Ft 18,29 %

0 Ft

Referencia THM:

Törlesztőrészlet:

Futamidő:

Törlesztőrészletek összege:

A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):

19,90 % 59 053 Ft 48 hónap 2 834 544 Ft

2 834 544 Ft

                

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra. A referencia THM értéke 19,90%, 2.000.000 Ft; 48 hó.

THM 19,9% II. / 176

Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek

• természetes személy
• 18. életévét betöltötte
• Magyarországon levő állandó lakcím
• igazolt, rendszeres jövedelem
• tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
• munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
• aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

A Magyar Cetelem Zrt. kizárólag természetes személyek részére és nem üzletszerű tevékenységhez nyújt fogyasztási kölcsönt. A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

 

Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya.

Érvényes adóigazolvány

Vállalkozók- gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja- esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Azon bankszámla legutóbbi számlakivonata, melyre a hiteligénylő határozatlan időre szóló felhatalmazást ad csoportos beszedésre.

 

Egyéb dokumentum

Jövedelmet igazoló okmányok

Ha Ön vállalkozó Ha Ön őstermelő

Ha Ön munkavállaló

30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás. (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)

  

Ha Ön nyugdíjas

Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szól, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről. Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, ill, rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.

Bankszámláról történő teljesítés esetén

 

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyedi jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.

Munkáltató igazolás hiányában - a Bank döntésétől függően - a hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

 

Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

Egyéb dokumentum

Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya.

Érvényes adóigazolvány

 

Jövedelmet igazoló okmányok

Azon bankszámla utolsó 3 havi kivonata, amely a hiteligénylő aktív, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét, vagy nyugdíját jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és / vagy adóstárs nevére, és a tartózkodási helye/helyük címére szól.

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció estében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.

A hiteligényléshez csak a Magyar Cetelem Zrt. által rendszeresített nyomtatványok alkalmazhatók. A hitelbírálat feltétele a nyomtatványok pontos, hiánytalan kitöltése és aláírása, a kölcsönszerződés megkötéséhez minden esetben szükséges a Bank által kért összes dokumentum benyújtása. A Magyar Cetelem Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja.

Egyéb információért forduljon a 458-6070 telefonszámon munkatársainkhoz! Érvényes: 2022. január 2. napjától visszavonásig.

Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A pdf letöltéséhez kattintson az ikonra.