top of page

Adatvédelem

és

Általános Szerződési Feltételek

(ÁSZF)

Általános szerződési feltételek

Az általános szerződési feltételek megtekintéséhez kattints a szürke pdf ikonra.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Wermamba Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a WeR Mamba.com weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Wermamba.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. SZOLGÁLTATÓ ADATAI  Név: Wermamba Kft.  Székhely: 7700 Mohács, Tomori u. 45  Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7  Telefonszáma: +3620/ 474-7641  E-mail cím: info@wermamba.hu  Cégjegyzékszám: 02 09 065288  Bejegyző bíróság megnevezése: Baranya Megyei Cégbíróság  Adószám: 27713420-2-02 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a WeR Mamba.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: WeR Mamba áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az WeR Mamba áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza. 1.2. Az WeR Mamba áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 1.3. Az WeR Mamba áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. 1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető. 1.5. A szerződés nyelve magyar. 1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 1.7. Ügyfélszolgálat: Wermamba Kft.  Ügyfélszolgálati iroda helye: 7700 Mohács, Tomori u. 45  Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.  Telefonos ügyfélszolgálat hívható: A mindenkor érvényes nyitvatartási időben, amely a Weboldalon elérhető  Telefon: +3620/ 474-7641  Internet cím: www.wermamba.hu  E-mail: info@wermamba.hu 2. REGISZTRÁCIÓ 2.1. A Regisztrációra a Főoldalon a jobb felső sarokban található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével, vagy a fizetési folyamatba beágyazva kerülhet sor. A Regisztráció menüpont alatt egy valós e-mail cím, név és egy választott jelszó megadása szükséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk.. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. 2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ügyfél az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyesen elvégezni. 2.3. Regisztráció törlése 2.3.1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. 2.3.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. Az Ügyfél felel a Fiókjába történő belépésért, annak adott esetben történő automatikussá tételéért és a belépéshez szükséges jelszó meghatározásáért, megadásáért, valamint annak harmadik személy részére történő esetleges továbbításáért, hozzáférhetővé tételéért. Az abból eredő mindennemű felelősség az Ügyfelet terheli. A Fiókból leadott megrendelésért és az ahhoz kapcsolódó mindennemű, ügyféloldali tevékenységért a Fiók tulajdonosa felel, a Szolgáltató e tekintetben felelősségét kizárja. 2.3.3. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ügyfél köteles a személy adatait folyamatosan frissíteni és adatváltozás esetén azt a Szolgálató részére bejelenti, amennyiben az a teljesítéshez vagy egyéb jogos érdek érvényesítéséhez szükséges. 3. MEGRENDELÉS 3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják és amennyiben ezt a gyártó is mellékelte - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze Ügyfélszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru rendelhetőségével, szállításával vagy elérhetőségével kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7 pontban találja. 3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. 3.3. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. A megrendelés keletkezése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Szolgáltató a körülmények mérlegelése során az árkülönbözetet jóváírás vagy Hűségpont formájában visszatérítheti, amely minden esetben egyedi elbírálás alapján történik. Az erre vonatkozó kérelmet az Ügyfél írásban, az átvételt követő 48 órán belül, a szolgáltató ügyfélszolgálatára címezve tudja benyújtani. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges. 3.4. Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti. 3.5. Vendég és regisztrált Ügyfél egyaránt létrehozhat a szolgáltató weboldalán keresztül megrendelést. A szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Megrendelés feladására az WeR Mamba áruházban a regisztrációt követő bejelentkezés – nem regisztrált Ügyfél esetén pedig a szükséges adatok megadása után -, a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket a Főoldalon a képek alatt szereplő „Bevásárlókosárba” gombra kattintva vagy az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Bevásárlókosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége vagy törlése a termékkel egyvonalban lévő jobb felső sarokban található „X” gombbal teheti meg a kosárban szereplő egyes termékek törlését. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Bevásárlókosár tartalma” gombra kattintva majd ezt követően a „Fizetés” feliratra kattintva a megjelenő felületen több opció közül választhat: 1- Regisztrál fiókot, 2 - Vendégként (regisztráció nélkül) vásárol, 3- vagy már regisztrált vevő, így az email cím és jelszó megadásával be tud lépni a fiókjába és onnan is leadhatja rendelését. Ezt követően választani tud az átvételi módok közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott a „Rendelés feladása” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését, ahol az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkezhet. 3.6. A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek mellett feltüntetett vételár tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség sem kerül felszámításra. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. 3/A. DIGITÁLIS ADATTARTALOM, DIGITÁLIS ÉRTÉKESÍTÉS 3/A.1. Szolgáltató digitális adattartalmakat, azaz digitális formában előállított vagy nyújtott adatot (többek között, de nem kizárólagosan: szoftver, film, előfizetésre jogosító digitális kód stb. továbbiakban: ’digitális adattartalom’) is értékesít a weboldalon keresztül. Jelen pontban foglalt értékesítés esetén a digitális adattartalom értékesítésére nem tárgyi adathordozón kerül sor. Ügyfél a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy digitális adattartalom értékesítése esetén, fizikai termék (CD, DVD lemez, tok, nyomtatott anyag) nem kerül a részére átadásra. Digitális adattartalom megrendelése és a vételár kifizetése esetén az Ügyfél az általa megadott email címre egy általa felhasználható kódot kap, amelynek felhasználásával az emailben megadott linken keresztül vagy Önmagában a kóddal tudja a digitális adattartalmat letölteni, vagy aktiválni. Ügyfél tudomásul veszi azt, hogy ilyen esetben a digitális adattartalom letöltése, aktiválása, illetve maga a cselekmény, amellyel a megrendelt digitális adattartalmat használni tudja külső weboldalakon/ eszközön történik, amelyhez internetelérés vagy speciális eszköz szükséges vagy lehet szükséges. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kód a Rendelések oldalon is elérhetővé válik, amely belépést követően tekinthető meg. 3/A.2. Digitális adattartalom vásárlása esetén a vételár megfizetése csak és kizárólag az alábbi módokon történhet: A fizetéshez kapcsolódó tájékoztató oldalunk itt érhető el. 3/A.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a digitális adattartalom letöltéséhez/aktiválásához szükséges kód a sikeres fizetést követően lesz elérhető a részére. Ez az adott sikeres tranzakciótól függően pár percet, néhány órát is igénybe vehet. Szolgáltató törekszik arra, hogy a teljesítés minden esetben még a tranzakció napján megtörténjen. 3/A.4. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy digitális adattartalom megrendelése esetén a kód a beérkezést követően azonnal felhasználható. Mindezek alapján Szolgáltató a lehető legteljesebb mértékben kizár minden olyan felelősséget (beleértve a kártérítést, visszatérítést is), amely abból ered, hogy az Ügyfél nem megfelelő email címet adott meg, vagy az email címéhez nem fér hozzá. Ügyfél köteles olyan email címet használni, amelyhez ő hozzáfér. Az Ügyfél semmilyen kártérítése nem jogosult azért, mert nem megfelelő email címet használt, vagy tévesen adta meg az email címét, még akkor sem, ha ez gépelési hiba miatt következett be. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a weboldalra történő belépést követően a személyes oldalon elérhető kód tekintetében, ugyanilyen felelősség kizárás érvényesül. Mindez azt jelenti, hogy az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a kódhoz csak ő férjen hozzá, és amennyiben a Weboldalt nyilvános helyen használja, akkor köteles arról gondoskodni, hogy a kódhoz illetéktelen személy nem férjen hozzá (ideértve, de nem kizárólagosan: kijelentkezés elmulasztása). Ilyen esetekben az Ügyfél új kód igénylésére nem jogosult. 3/A.5. Jelen fejezetben foglalt értékesítés esetén az ÁSZF 6.7. pontjának megfelelően elektronikus számla kerül kiállításra. 3/A.6. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja alapján a nem tárgyi adathordozón nyújtott adattartalom tekintetében az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést és az Ügyfél e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítést megkezdését követően elveszíti a Korm. rendelet 20. § -ban részletezett elállási jogát. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Megrendelés leadása és a termék vételárának kifizetése előzetes beleegyezésének minősül, ugyanis a megrendelési folyamat során erről folyamatosan tájékoztatást kap. Ügyfél tudomásul veszi azt is, hogy ezt követően a Korm. rendeletben meghatározott 14 napos elállási jog nem illet meg. 3/A.7. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt jótállási és vagy kellékszavatossági szabályokat a digitális adattartalom speciális jellegének megfelelően kell értelmezni. 3/A.8. Ügyfél tudomásul veszi, hogy visszaélés gyanús tranzakció esetén a Szolgáltató köteles a teljesítést felfüggeszteni, illetve visszautasítani. A visszaélés gyanús tranzakció meghatározására a fizetéssel érintett pénzügyi szolgáltató jogosult. Ebben az esetben a Szolgáltató együttműködik a pénzügyi szolgáltatóval, illetve a nyomozó hatóságokkal. Ilyen esetben a Szolgáltató a kivizsgálás időtartamára mentesül a késedelmes teljesítés, illetve a nem teljesítés jogkövetkezményei alól. Szolgáltató ilyen esetben haladéktalanul, de legkésőbb az engedélyt követően tájékoztatja az Ügyfelet a szerződés teljesítéséről. 4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA 4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva). 5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS 5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett, vagyis ez az automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását, illetve szerződés létrejöttét. 5.2. A Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának a következők minősülnek:  második, nem automatikus rendelés visszaigazoló email a Szolgáltató részéről, melyben manuálisan visszaigazolja az Ügyfél megrendelését,  telefonos kapcsolatfelvétel a Szolgáltató Ügyfélszolgálata részéről, amelyben szóban visszaigazolja az Ügyfél megrendelését,  amennyiben az automatikus visszaigazoló emailt követő 48 órában a Szolgáltató írásban vagy szóban nem utasítja el az Ügyfél megrendelését. A fenti feltételek bármelyikének teljesülése esetén érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között. 5.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott, de még nem visszaigazolt Megrendelést indokolás nélkül elutasítsa. Az Eladó jogosult továbbá arra, hogy a Megrendelésben szereplő termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről az Ügyfelet e-mailen értesíti. Ilyen esetben a Szolgáltató az Ügyfél által már kifizetett, azonban a Szolgáltató által vissza nem igazolt termékek vételárát az Ügyfél részére visszatéríti. 5.4. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 5.5. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. 5.6. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 5.7. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti. 6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 6.1. A Szolgálató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut szállítási költség nélkül szállítja ki az Ügyfél részére. Különleges esetekben, a Szolgálató az Ügyfelet a szállítási díjról a megrendelési folyamat során mindig tájékoztatja. 6.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy háztartási nagygépek vagy egyéb nagyméretű csomagok házhoz szállítása esetén amennyiben az ingatlan egyedi tulajdonságai miatt az adott termék súlya és/vagy méretei a futár testi épségét, vagy az ingatlan állagát veszélyezteti, abban az esetben a futárszolgálatok a Szolgálató nevében megtagadhatják az adott konkrét címre történő szállítást. Ebben az esetben a vevő részére Szolgálató visszatéríti a termék vételárat és a szállítási díjat, amennyiben a házhozszállítás ezen nem várt esemény esetén sikertelen. 6.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a megrendelt terméket. A Szolgáltató késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. Ügyfél tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Szolgáltató nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől. 6.4. A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet a termék kiszállításának várható időpontjáról is, azonban a termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem A Szolgáltató, sem az Ügyfél nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén. 6.5. A termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik az Ügyfél által. Ennek keretében az Ügyfél a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a termék észlelhető hibáiról. Amennyiben az Ügyfél a csomag kibontásakor észleli, hogy a termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a termék, illetve termékek átvételét megtagadni és a terméket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldeni. 6.6. Amennyiben a megrendelés ellenértékének átutalása nem történik meg a megrendelés visszaigazolása utáni 15. napig, úgy a Szolgáltató a Megrendelést törölheti. Erre hivatkozással az Ügyfél kártérítési igényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. 6.7. Számla: Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. A fentieknek megfelelően az Ügyfél a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja, valamint azt a Személyes oldalának Számla menüpontjából vagy a Szolgáltató által küldött Számlára vonatkozó leveléből az ott meghatározott időpontig letölti. Az Ügyfél Személyes oldalán az elektronikus számla legalább a külön törvényekben (Áfa tv. , Számviteli tv.) meghatározott időtartamig elérhető. A Szolgáltató által kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus Számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét. Mindezek alapján az az Ügyfél, aki elektronikus úton adja le megrendelését és szállítással kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus Számlát kap a rendeléséről. Az Ügyfél felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására. Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek. 7. ELÁLLÁSI JOG Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az egy felhasználó által jelentős számban és/ vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a 14 napos termék-visszaküldés szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a 14 napos termék- visszaküldéssel való visszaélést illetően. A Szolgáltató ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben szükségesnek látja, az illetékes hatóságok felé továbbítja az ügyet. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén  a terméknek,  több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,  több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,  ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.  Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog  lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;  a nem tárgyi adathordozón nyújtott adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést és az Ügyfél e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítést megkezdését követően elveszíti elállási jogát. 7.1. Elállási jog gyakorlásának menete 7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő linken keresztül elérhető elállási nyilatkozatmintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. 7.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 7.1.6. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Átvevőpont: WeR Mamba szerviz és átvételi pont, 1107 Budapest, Ceglédi u. 1-3 (E-helpdesk Kft.). A Szolgálató jogosult egyoldalúan ezen átvevőponton kívül egyéb átvételi pontokat is meghatározni (többek között, de nem kizárólagosan: WeR Mamba partnerek, egyéb átvevőpontok). Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató a Szolgálató weboldalán folyamatosan elérhető. A Szolgálató egyoldalúan jogosult meghatározni, hogy az adott termékkörök (többek között, de nem kizárólagosan: nagyméretű csomagok, kisméretű csomagok) mely átvevőponton adhatók le és melyeken nem. Ezen rendelkezés azonban az Ügyfél jogszabály alapján járó elállási jogát nem érinti, azaz a Szolgáltató folyamatosan köteles legalább egy olyan átvevőpontot fenntartani, ahová az általa forgalmazott és Ügyfél által kezdeményezett elállással érintett termékek visszaküldhetők, visszavihetők. 7.1.7. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 7.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. 7.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. 7.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. 7.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 7.1.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 7.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit. 7.1.14. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését. 7.1.15. Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása és használata után nem küldhető vissza (például: hajnyírók, hajformázók, hajkefék, férfi borotvák, női borotvák, epilátorok, IPL tartós szőrtelenítők, gyantázási eszközök, férfi szőrtelenítési termékek, női szőrtelenítési termékek, elektromos fogkefék, fogkefe pótfejek, lázmérők, inhalátorok, fülhallgatók). 7.1.16. A Szolgáltató a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt termék visszajuttatása részére nem történik meg. Az Ügyfél köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a termék visszajuttatásáról a Szolgáltató részére. 8. JÓTÁLLÁS 8.1. Kötelező jótállás 8.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. 8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:  szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)  rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,  helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,  elemi kár, természeti csapás okozta. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.  ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 8.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. 8.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 8.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 8.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellékés termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. 8.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntettettek alapján. 8.1.8. A Szolgáltató által értékesített termékek szokásos garancia ideje 2 év VAGY 2500 megtett kilóméter a járművel, amelyet a vásárló további 6 vagy 12 hónapos kiegészítő garancia megvásárlásával meghosszabbíthat. Az akkumulátorok (a készülékekbe beépített, illetve az önálló termékként forgalmazott külső akkumulátorokban vagy powerbank-ban található akkumulátorok) és tartozékok garancia ideje 6 hónap. Fontos megemlíteni, hogy a defektre, a természetes akkumulátor és kopóalkatrészek elhasználódására (Pl.: fékbetét), illetve túlsúly vagy rezonancia miatt bekövetkezett törésre/repedésre NEM vonatkozik a garancia.  8.1.9. A Szolgáltató által értékesített termékek esetében az Ügyfél a garanciával rendelkező termékekre csak abban az esetben kap különálló garancialevelet, amennyiben a gyártó azt biztosította. 8.1.10. Az Ügyfél megrendelésének véglegesítésével tudomásul veszi, hogy bizonyos WeR MAMBA termékek esetében - a gyártó európai vezérképviseletének hiánya okán - a szokásosnál hosszabb, akár 1-2 hónapos átfutási időre is számítani lehet a speciális javítások során. A Szolgáltató törekszik az átfutási idők csökkentésére, de ezen átfutási idők ismeretében is fenntartja a jogot, hogy a garancia érvényesítésénél saját belátása szerint döntsön a hibás termék javítása, kicserélése, árleszállítása vagy az elállás között. 8.2. Önkéntes jótállás 8.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. Jelen pontban meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag a Szolgáltató és a Polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik. 9. SZAVATOSSÁG 9.1. Kellékszavatosság 9.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja. 9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 9.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. 9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 9.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 9.2. Termékszavatosság 9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – a 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti. 9.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania. 9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 9.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 9.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. 9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. 9.2.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 10. FELELŐSSÉG 10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató nem vonható felelősségre az Ügyfelet vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely a Szolgáltató szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a termékek használatából ered. A Szolgáltató nem felel a termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik. 10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a Szolgáltatónak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap. 10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. 10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 10.8. A Weboldalon feltüntetett tartalom, különösen a termékek leírására használt információ nem jelenti a Szolgáltató ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen tartalom nem képezi a Szolgáltató szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a tartalom átküldését lebonyolító, a Szolgáltató alkalmazottja/megbízottja által vállalt szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen tartalom vonatkozásában. 10.9. VIS MAIOR: E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Szolgáltatót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi Szolgáltató számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését. 10.10. A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi. 10.11. Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel. 11. SZERZŐI JOGOK 11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 11.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 12. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 12.1. Panaszügyintézés: Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Vásárlói ügyfélszolgálat (Ügyfélszolgálat):  Központi cím: 7700 Mohács, Tomori utca 45  Telefonszám: +36020/474-7641  E-mail: info@wermamba.hu Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását 12.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát:  személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,  telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.  A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni. A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja. 12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:  Bejegyzés a vásárlók könyvébe. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Az illetékes kormányhivatalok listája a https://www.kormanyhivatal.com oldalon elérhető.  Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: o Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. o Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. o E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.com o Központi telefonszám: +36 1 488 2131 o Fax: +36 1 488 2186 Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.  Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. 13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 13.1. Az WeR Mamba áruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 13.2. A Szolgáltató internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki. Mindezek alapján Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató termékenként egyesével jogosult meghatározni azt, hogy egy adott termékből mennyi minősül háztartásban szokásos mennyiségének. Szolgáltatót ezen meghatározási jog egyoldalúan illeti meg. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy az adott megrendelés tartalma a háztartásban használatos mennyiségét meghaladja, akkor jogosult a rendelés mennyiségét egy elfogadható mértékre lecsökkenteni. Ügyfél tudomásul veszi azt is, hogy a Szolgáltató jogosult meghatározni a kosárba rakható termékek maximális számát. Amennyiben a Szolgáltató ezen egyoldalú leszállítási jogosultságát alkalmazza, akkor az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. 13.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Budapest, 2020. június 17.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelmi nyilatkozat megtekintéséhez kattints a pdf ikonra.

Adatvédelmi nyilatkozat 1. Adatkezelő 2. Az adatkezelési szabályzat célja 3. Adatkezelői adatvédelemi nyilatkozatok 4. Felhasználói adatvédelmi nyilatkozatok 4.1 A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés 4.2 Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés 4.3 A hírlevél –küldéssel kapcsolatos adatkezelés 4.4 A regisztrációval együtt járó adatkezelés 5. További adatkezelések 6. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről 6.1 Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység 6.2 Online fizetés 6.3 Tárhely szolgáltató 7. Adatkezelési összefoglaló 8. Naplófájlok 9. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatos 9.1 Mi az a cookie? 9.2 A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja 9.3 A honlap által használ cookie-k főbb jellemzői 9.4 Cookie-k kikapcsolási lehetőségei 10.Az érintett személyes adataival kapcsolatos egyéb jogai és lehetőségei 11.Jogorvoslati lehetőségek, hatóságok 1. Adatkezelő Cégnév: CENTRÁL EUROPEAN PICTURES Kft. Cím: 7700 Mohács, Tomori u. 45 Cégjegyzékszám: 02 09 065288 Adószáma: 12077241-1-02 Adatkezelésért felelős személy: a Társaság mindenkori ügyvezetője E-mail: info@wermamba.hu Tel.: +3670/882-6771 Weboldal: www.wermamba.hu – a továbbiakban Adatkezelő, vagy Társaság - adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az adatkezelési szabályzat a wermamba.hu weboldalon, illetve nyomtatott formában a CENTRÁL EUROPEAN PICTURES Kft. székhelyén, vagy telephelyén érhető el. Az Adatkezelő az időközben módosuló jogszabályi háttér és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatt, fenntartja a jogot, a Szabályzat megváltoztatására. Jelen Szabályzat hatálya az Adatkezelővel, illetve egyéb szerződéses jogviszonyban álló partnerre (a továbbiakban: Szerződéses Partner) is kiterjed. Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 2. Az adatkezelési szabályzat célja Az Adatkezelő a weboldalon megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési és vásárlási lehetőségeinek megteremtéséhez. A weboldalon a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki. Jelen szabályzat célja tehát, hogy teljes körűen biztosítsa a weboldal működési és megjelenési körében felmerülő, az érintett Felhasználó, az Adatkezelővel, illetve egyéb Szerződéses Partnereivel és a weboldalon megjelentetett valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a GDPR szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról. 3. Adatkezelői adatvédelmi nyilatkozatok Az Ön által megadott adatokat Adatkezelő kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, rendelésekhez, vagy korábbi vásárlásokhoz köthető kedvezmények és akciók biztosítása, nyereményjátékok lebonyolítása, illetve hírlevél kiküldése céljából tárolhatja. Adatait harmadik fél részére nem adhatja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként, működik közre, például futárszolgálat, szerződött biztonsági szolgálat, könyvelő iroda, stb., aki az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult más célra felhasználni, tárolni, illetve bárki részére tovább adni. Az Adatkezelő kizárólag csak olyan harmadik félnek továbbíthat adatokat és csak és kizárólag olyan mértékben, melyek a Társaság vállalt kötelezettségeinek teljesítésekhez szükségszerűek. Minden ilyen harmadik féllel az Adatkezelőnek kötelessége adatkezelésről szóló megállapodást kötni. Az Adatkezelő köteles a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban megjeleníteni a teljesítéshez szükségesen bevont valamennyi harmadik felet és azok elérhetőségeit. Adatkezelőnek kötelessége valamennyi munkatárásával az Adatvédelmi Szabályzatot megismertetnie, elfogadtatnia és a szükséges erre vonatkozó jognyilatkozatokat valamennyi érintett dolgozójával ellenjegyeztetnie. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett megismerhesse. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen szabályzat az érintett részére hozzáférhető legyen. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében. Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja. Az Adatkezelő az érintett Felhasználó adattörlési felszólításakor köteles ennek tényéről, valamennyi az érintett adatait esetlegesen még tároló szerződött harmadik féllel is tudatni, és minden lehetséges jogi eszközzel fellépni az érintett adatainak, valamennyi helyről, a hatályos jogszabályoknak megfelelő törlése véget. Az Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályoknak és Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően biztosítja az érintett ügyfél részére a kezelt adataihoz való hozzáférést és módosítást, melyet a jelen Szabályzat egy külön pontja részletez. 4. Felhasználói adatvédelmi nyilatkozatok Valamennyi, a wermamba.hu oldalon regisztrált érintett a regisztrálással együtt a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot elfogadottnak tekinti, azzal egyetért, egyúttal nyilatkozik és elismeri, hogy a 18. életévét betöltött, cselekvőképes és önálló nyilatkozat megtételére jogosult személy. Az érintett Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általános szerződési feltételek és az adatvédelmi tájékoztató elfogadása feltétele a wermamba.hu webáruházból történő vásárlásnak. Az érintett Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a mindenkori Adatvédelmi Szabályzatban és az Általános Szerződéses Feltételekben foglaltakat fogadja el, így az azokban bekövetkező változásokat követően (pl. futárcég, vagy szerver szolgáltató váltás, új elérhetőségek…) nem kell minden alkalommal új elfogadó nyilatkozatot kitöltenie. Valamennyi érintett a webáruházban közzétett Adatvédelem, vagy ÁSZF menü pontban tájékozódhat az aktuális szabályok részleteiről. Valamennyi érintett Felhasználó a személyes adatait önkéntesen bocsátja a Társaság rendelkezésére a regisztráció, a vásárlás, illetve a Társasággal történő kapcsolattartása során. Ennek okán az érintettek kötelesek adataik közlésekor fokozatosan ügyelni azok valódiságára és pontosságára. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatások igénybevételének, melyekért a Társaság nem vállal felelősséget. Amennyiben a Felhasználó nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy az érintett az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja. Valótlan, vagy megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamely érintett Felhasználó bűncselekményt követ el, vagy Társaságunk rendszerét támadja, az érintett Felhasználó regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatai haladéktalanul törlésre kerülnek, vagy a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartamáig megőrzésre kerülhetnek. Az érintett Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatainak törlését követően a Társaságnak a továbbiakban nem áll módjában értesítést küldeni az esetleges termék visszahívások kapcsán sem. Az adatok törlése nem befolyásolja a vevő kellékszavatossági, garanciális, jótállási, vagy elállásra való jogosultságait, de azokat, a törlést követően kizárólag a vásárlást tényét igazoló számla bemutatásával lehetséges érvényesíteni. Az érintett Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt áru személyes, vagy átadási pontban történő felvétele esetén, az áruátvétel helyszínén kamera, vagy beléptető rendszer működhet. Ezek működéséről minden esetben a szóban forgó átvételi pont üzemeltetőitől kérhet részletes tájékoztatást. Az ilyen módon rögzített adatok, felhasználás hiányában maximum 30 napig tárolhatók. Az érintett Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bíróság, az ügyészség és egyéb megfelelő jogkörrel bíró hatóságok tájékoztatás adás, adatok közlés vagy irat rendelkezésre bocsátás miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben az Adatkezelőnek az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. Az érintett vállalja, hogy bármilyen személyes adatait érintő kérdésben, lehetőség szerint elsődlegesen az Adatkezelőt keresi meg az 1. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén, és törekszik a vitás ügyek békés úton történő rendezésére. 4.1. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztvben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám. Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. 4.2. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés célja: Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára. A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli. 4.3. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezhetjük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk. A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 4.4. A regisztrációval együtt járó adatkezelés Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés célja: A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni) A kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig. 5. További adatkezelések Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja. 6. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről 6.1. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység Az adatfeldolgozó megnevezése: Sprinter Kft. Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39. Adószám: 12263840243 Cégjegyzékszám: 01 09 660447 Telefonszám: +36 1 881 2615 Email: info@sprinter.hu Web: www.sprinter.hu Adatkezelési tájékoztató Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. 6.2. Online fizetés Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: K&H Bank Zrt. Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Adószám: 10195664-4-44 Telefon: +36-1 335 3355 Továbbított adatok köre: Számlázási név, tranzakció azonosító, vásárlás összege, dátuma és időpontja. Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése). Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 6.3. Tárhely szolgáltató Tárhelypark Kft. Telefon +36 1 700 4140 Ügyfélszolgálat Munkanapokon 9:00 – 17:00 Ebédidő: 12:00 – 12:30 Email info@tarhelypark.hu Irodánk címe: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14. 2.em. Cégadatok: Cégnév: Tárhelypark Kft. Adószám: 23289903-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-322570 Bankszámlaszám: 12011179-01395626-00100003 – Raiffeisen Bank Zrt. IBAN kód: HU38 1201 1179 0139 5626 0010 0003 GIRO kód: 12011179-01395626-00100003 7. Adatkezelési összefoglaló Adattovábbításra vásárlás, kiszállítás, vagy online fizetés esetén kerül sor Harmadik Fél felé, az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett. Egyéb esetekben az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy:  Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő más személyes adattal nem kapcsolja össze.  Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.  A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 72 órán belül törlésre kerülnek.  Az adatokról biztonsági mentés készül.  A személyes adatok védelme érdekében harmadik fél részére nem hozzáférhető adattárolás rendszer alkalmazása, valamint bármely személyes adatot is tartalmazó dokumentumok és informatikai eszközök megfelelő fizikai védelem biztosítása. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:  kezelése jogellenes  az érintett kéri  az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki  az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt  azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az Adatkezelő az érintett adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatja, adatfeldolgozói esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítja, hogy azok ellentétes célra az érintett hozzájárulása nélkül ne legyenek felhasználhatók. Az Adatkezelő külföldre csak a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot. Az Adatkezelő adatkezelésében részt vevő közreműködői munkatársai, csak előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az érintett személyes adatait megismerni. 8. Naplófájlok Amikor Ön meglátogatja wermamba.hu oldalt, következő technikai adatokat tároljuk a naplófájlokban technikai okokból:  az Ön által használat eszköz IP-címe és az oldalmegtekintés ideje,  az a weboldal, ahonnan Ön hozzánk látogat (hivatkozási hely),  az Ön által használt böngésző (browser) és operációs rendszer típusa. A naplófájlok nem tárolnak semmilyen személyes adatot és nem kerülnek összekötésre személyes adatokkal . Az fájlokat legfeljebb 30 napig tároljuk a jogosulatlan belépésekkel és oldal használattal szemben weboldalunk védelme érdekében. 9. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 9.1. Mi az a cookie? A cookie egy fájl a weboldal látogató számítógépén. A tartalma jellemzően betűkből és számokból álló szöveg. Az weboldalak megnyitásakor jönnek létre és előre meghatározott ideig léteznek. Ez lehet a böngésző bezárása vagy egy időpont (pl. 10 nap). Az Adatkezelő a honlap látogatásakor cookie-kat (sütiket) használ. A cookie használat céljai, a látogatás eseményeinek rögzítése (pl.: a cookie használat elfogadása), továbbá beállítások elmentése, vagy statisztikai adatok készítésének elősegítése. A cookie-k weboldalunkon nem tárolnak semmilyen személyes adatot, a tartalmából nem állapítható meg a számítógép tulajdonosa. A cookie-k tárolása vagy a böngésző bezárásáig vagy egy előre meghatározott ideig történik. 9.2. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 9.3. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató google-azonosítója eltárolódik egy cookie-ban. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója szintén cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. https://support.google.hu/ads/answer/2662922?hl=hu Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Googletermékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. A Google termékek adatvédelmi tájékoztatója: https://policies.google.hu/

Továbbá a látogató megakadályozhatja a GA gyűjtse látogatási adatokat, a következő böngésző kiegészítő letöltésével és telepítésével: https://tools.google.hu/dlpage/gaoptout?hl=hu Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk max.1 év. Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama max. 1 év. Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama max. 1 év. A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: PHPSESSID Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k tárolják a kényelmes weboldal használathoz szükséges információkat, Ilyen az utoljára megtekintett termékek vagy a kosárba tett termékek cookie. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat. 9.4. Cookie-k kikapcsolási lehetőségei Chrome: https://support.google.hu/chrome/answer/95647?hl=en Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalaktarolnak-szami Internet Explorer: http://windows.microsoft.hu/en-us/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11 10. Az érintett személyes adataival kapcsolatos egyéb jogai és lehetőségei Az érintett az adatai vonatkozásában bármikor ingyenesen kérheti azok  részleges, vagy teljes törlését  részleges, vagy teljes módosítását  a jogszabályban foglaltak szerinti továbbítását Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – az adatmódosítási a kérelmet megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett igénye megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint az adatok módosításáról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Az Adatkezelő az adatok törlését, módosítását, vagy továbbítását a lehető legrövidebb idő alatt, de egyéb technikai okokból maximum 30 munkanapos határidővel vállalja, azonban bármilyen jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekek érvényesítése céljából bizonyos adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonása után is kezelhet (pl.Számv tv. 169.§, Fogyv tv. 17/A §) A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére a jelen Adatvédelmi Szabályzat 1. pontjában szereplő elérhetőséget valamelyikén, vagy ügyintézés helyszínén személyesen van mód. Az érintettek az adataik törlését vagy hírlevélről történő leiratkozást intézhetik oly módon is, hogy a wermamba.hu weboldalon, a bejelentkezést követően, a Adataim menüpontban található "Kérek értesítőt az akciókról és különleges ajánlatokról" négyzet jelöléseit eltávolítják, majd a módosítások mentésével rögzítik a kívánt változtatásokat. Az érintett törvényes tiltakozási jogának gyakorlásaként kifogással élhet a személyes adatának kezelése ellen abban az esetben is ha  a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén  a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik Az érintett az Adatkezelőtől az alábbi személyes adatait érintő ügyekben kérhet tájékoztatást:  adatairól,  adatok forrásáról,  az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,  időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,  az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,  adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedésekről,  a személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a válaszokat lehetőleg késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül köteles megválaszolni. Az adatvédelmi tájékoztatás egy adott témakőr, vagy ügy tekintettében, egy évben egyszeri alkalommal ingyenes. Kivételt képez ez alól, ha bizonyítást nyer az adatok jogellenes kezelése. Az érintettnek joga van a tájékoztatás határidőre történő elmulasztása esetén bírósági, vagy hatósági jogorvoslathoz fordulni. Az Adatkezelő a tájékoztatást csak a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással, jogszabályi hely megjelölésével, a törvényben foglalt esetekben tagadhatja meg. Az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről az érintetten kívül mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az érintett jogos érdekét nem sérti. Az Adatkezelő abban az esetben jogosult az érintett kérésének megtagadására, ha bizonyítottan az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a tájékoztatás megtagadásával nem ért egyet, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz, vagy az érintett hatóságokhoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. 11. Jogorvoslati lehetőségek, hatóságok Az érintett a szabálytalan személyes adattárolás, információs önrendelkezési jogának megsértése, vagy adatvédelmi incidens esetén bíróság előtt jogorvoslattal élhet, vagy a felügyelő hatóságnál panasszal élhet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 web: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 Telefon: +36 (1) 457 7100 Fax: +36 (1) 356 5520 E-mail:info@nmhh.hu

bottom of page