20.000 Ft értékű kupon kód: KARI10

Kérdése van? Hívjon minket bármikor 0-24-ben!

+36204747641


 

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2023. július 13. napjátólA jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Wermamba Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”) és az általa a www.wermamba.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat, valamint egyéb közlekedési eszköz szervizszolgáltatásait igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely www.wermamba.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató adatai

 • Szolgáltató adatai 

 

 • Név: Wermamba Kft. 
 • Székhely: 7700 Mohács Tomori utca 45.
 • Postacím: 7700 Mohács, Tomori utca 45.
 • Ügyfélszolgálat/Szerviz: 
  • Ügyfélszolgálati iroda helye: 7700 Mohács, Budapesti út 14.
  • Telefonos Ügyfélszolgálat hívható: Bármely időpontban 
  • Telefon: +36204747641
  • E-mail: info@wermamba.hu
 • Nyilvántartásba vevő bíróság neve: Baranya Megyei Cégbíróság
 • Cégjegyzékszám: 02 09 086440
 • Adószám: 27713420-2-02
 • Cég bankszámlaszáma: 10402410-50526953-53671003

 

 • Honlap címe: www.wermamba.hu
 • E-mail cím: info@wermamba.hu
 • Telefonszáma: +3620/4747641

 

Tárhelyszolgáltató adatai: 

 • UNAS Online Kft.
 • 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
 • unas@unas.hu

+36-99/200-200 (H-P 8:00-15:30)

Fogalmak

 • Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen;
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
 • Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül;
 • Megrendelő: a megrendelést leadó, a Szolgáltatóval Szerződést kötő személy. Természetes személyként kizárólag 18. életévét betöltött személy köthet Szerződést a Szolgáltatóval. Jogi személy Megrendelő esetén Szerződést kizárólag a szervezet nevében képviseleti joggal rendelkező természetes személy köthet. A Szolgáltatónak a képviseleti jog fennálltát nem áll módjában ellenőrizni, ezért Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Terméket vagy Szolgáltatást megrendelő természetes személy jogosultsággal rendelkezik a képviselt szervezet nevében jognyilatkozatot tenni. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a képviseleti jog hiánya miatt felmerülő bármely kárért;
 • Szerződés: Szolgáltató és Megrendelő között a Webshop felhasználásával, illetve személyesen megkötött, Termék megvásárlására, vagy Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés;
 • Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott, egyéb közlekedési eszköz szervizelési, javítási tevékenysége;
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő Felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a Felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;
 • Termék: a Webshop, illetve a Szolgáltató mindenkori kínálatában szereplő roller, kiegészítő és felszerelés;
 • Webshop: a Szolgáltató www.wermamba.hu domain név alatt elérhető weboldala, melyen a Termék adásvételére irányuló szerződéskötés megvalósul.

 

 

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak rá:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Általános tudnivalók, a Felek közötti Szerződés létrejötte

   

  • A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a jelen ÁSZF-ben meghatározott Terméknek Webshopon keresztül történő vásárlására irányul, továbbá a Szolgáltató Szervizében igénybe vehető Szolgáltatásra, valamint az így megkötött Szerződések teljesítésére terjed ki. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött Szerződésnek. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre. 

   

   

  • Az ÁSZF személyi hatálya a Szolgáltatóra és a Megrendelőre terjed ki.

   

   

  • A Megrendelő a Szerződés megkötésekor köteles a jelen ÁSZF szerint eljárni. A Termék vagy Szolgáltatás megrendelésével a Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen ÁSZF-ben foglaltak be nem tartásáért vagy megsértéséért a Megrendelő felelős. A Szolgáltató jogosult a Szerződés megkötését megtagadni, a már megkötött Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő megszegte a Szerződést.

   

   

  • A Webshopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
  • A Szolgáltatás megrendelésének és teljesítésének részletes szabályait a jelen ÁSZF 13. pontja tartalmazza. 

  • A Webshop szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden weboldalra látogató számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek (így például a megrendelések nyomonkövetése, adatok módosítása). 
  •  

  • A megrendelés leadását követően a Szerződés, annak teljesítéséig következmény nélkül módosítható, illetve lemondható, a Szerződés módosításához azonban a Szolgáltató jóváhagyása is szükséges. Ezekre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. 

  • A Termék adásvételére irányuló Szerződés a Termékre vonatkozó megrendelés – a jelen ÁSZF elfogadásával történő – leadását követő, 8.1. pont szerinti visszaigazolásával jön létre. A Megrendelő a Szerződés szövegét a Megrendelő által megadott e-mail címre kézbesített visszaigazoló e-mailben kapja meg. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy jogai érvényesítése érdekében célszerű a Szerződés visszaidézhető módon történő tárolása.

  • A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződések írásba foglalt szerződésnek minősülnek, a Szolgáltató azokat iktatja, és annak megszűnését követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető. 
  •  

  • A szerződés nyelve a magyar. 

  • Az ÁSZF a megjelenése napjától határozatlan ideig, illetőleg visszavonásig hatályos.

  • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani.

  • A mindenkor hatályos ÁSZF megtalálható a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán/Szervizében, valamint megtekinthető a Szolgáltató www.wermamba.hu weboldalán, az letölthető, illetve arról másolat készíthető.

   

   

  Regisztráció, Felhasználói Fiók

   

   

  • A Webshopban történő regisztrációra a főoldalon a jobb felső sarokban található „Belépés” menüpont alatt, az ott elérhető adatlap kitöltésével, vagy a Termékre vonatkozó megrendelés leadása során a fizetési folyamatba beágyazva kerülhet sor. A Regisztráció során valós e-mail cím, név és egy választott jelszó megadása szükséges. Amennyiben a Megrendelő minden adatot rendben talál, úgy a „Regisztráció” gombra kattintva hozza létre a Felhasználói Fiókját. A Regisztrációról a megadott e-mail címre a Szolgáltató visszaigazoló üzenetet küld. 

   

   

  • A Megrendelő a Webshopon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja. 

   

   

  • A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A helytelenül megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a Felhasználói Fiók létrejöttét.

   

   

  • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Felhasználói Fiókhoz tartozó e-mail cím és jelszó (a továbbiakban együtt: Belépési Adatok) megőrzéséért a Megrendelő tartozik felelősséggel, azok harmadik fél részére nem átadhatók. A Megrendelő köteles a Belépési Adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. A Megrendelő felel a Webshop minden olyan használatáért, amely a Felhasználói Fiókján keresztül valósul meg. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem használhatja más Felhasználói Fiókját. A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére jelezni, amennyiben bármilyen arra utaló jelet észlel, hogy más személy a Felhasználói Fiókját használja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a jelen pontban foglaltak Megrendelő általi megszegéséből eredő károkért.

   

   

  • A korábban rögzített adatok megváltoztatására a Felhasználói Fiókba történő bejelentkezés után van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok Megrendelő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Megrendelő az esetleges regisztrációval, különösen elérhetőségével kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A Szolgáltató a kapcsolatot a Megrendelővel az általa megadott, mindenkori e-mail címén tartja. 

   


  A Szolgáltató kizárólag az „Elfelejtett jelszó” funkcióval ad lehetőséget a Megrendelőnek az elfelejtett jelszó pótlására. Az elfelejtett jelszó pótlásához szükséges a regisztrációnál megadott e-mail cím ismerete. Az elfelejtett jelszó funkció új jelszó megadására ad lehetőséget a Megrendelőnek, a régi jelszót a Szolgáltató semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé senki számára.

  Regisztráció törlése 

   

  Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel, vagy a Felhasználói Fiókon belül a „Fiók törlése” gomb megnyomásával. A „Fiók törlése” gomb megnyomását követően a Felhasználói Fiók automatikusan zárolásra (inaktiválásra) kerül, amely időponttól a Megrendelő a Webshop használatára a továbbiakban nem jogosult. A Szolgáltató 5 munkanapon belül tesz eleget a törlésre vonatkozó kérelemnek. A Megrendelő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. A törlés után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

  Termék megrendelése

   

   

  • A Termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a Termék használatára vonatkozó utasításokat a konkrét Termék információs oldaláról lehet megismerni. 

   

  A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a Termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a Megrendelőnek a vásárlás előtt a Termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, a Szolgáltató Ügyfélszolgálatától kérhet tájékoztatást. A Szolgáltató által forgalmazott Termék - ahol ezt a jogszabályok előírják és amennyiben ezt a gyártó is mellékelte - használati utasítását a Szolgáltató a Termékhez mellékeli. Amennyiben a Megrendelő nem kapná kézhez a Termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt a Terméket használatba veszi - jelezze a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál, amely azt pótolja. Amennyiben a Megrendelőnek a Webshopban található bármely Termék rendelhetőségével, szállításával vagy elérhetőségével kapcsolatban a Webshopon közölteknél több információra van szüksége, a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához fordulhat, melynek adatai, elérhetősége az 1. pontban található. 

   

  • A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely forintban értendő, és bruttó árak, melyek az általános forgalmi adót már tartalmazzák. A Termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. 

   

   

  • A Webshopból megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. A megrendelés keletkezése és a Termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Szolgáltató a körülmények mérlegelése során az árkülönbözetet jóváírás formájában visszatérítheti, amely minden esetben egyedi elbírálás alapján történik. Az erre vonatkozó kérelmet a Megrendelő írásban, az átvételt követő 48 órán belül, a Szolgáltató Ügyfélszolgálatára címezve tudja benyújtani. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a Termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a Termék átvétele csak ezt követően lehetséges. 

   

   

  • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától. Megrendelőt ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti. 

   

   

  • Vendég és regisztrált Megrendelő egyaránt leadhat a Szolgáltató Webshopján keresztül megrendelést. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

   

  Megrendelés leadására a Webshopban a regisztrációt követő bejelentkezés – nem regisztrált Megrendelő esetén pedig a szükséges adatok megadása után –, a Kosár használatával van lehetőség. A Megrendelő a kiválasztott Terméket a Főoldalon a képek alatt szereplő „Bevásárlókosárba” gombra kattintva vagy az egyes Termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Bevásárlókosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes Termékek kívánt mennyisége, vagy törölhető is a „Törlés” gombbal. Amennyiben a Megrendelő a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Bevásárlókosár tartalma” gombra kattintva, majd ezt követően a „Fizetés” feliratra kattintva a megjelenő felületen több opció közül választhat: (i) regisztrál fiókot, (ii) vendégként (regisztráció nélkül) vásárol, (iii) vagy már regisztrált Megrendelő, így az e-mail cím és jelszó megadásával be tud lépni a fiókjába és onnan is leadhatja rendelését. Ezt követően választható ki szállítási mód, illetve megadhatók a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott, és azokat rendben lévőnek találta, a „Rendelés feladása” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését. 

   

  • A Szolgáltató weboldalán található információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő a Megrendelő. A Megrendelő a „Rendelés feladása” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát a Szolgáltató a megrendelés leadását követő 48 órán belül nem igazolja vissza, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

   

   

  • Szolgáltató semmilyen megnyilvánulási felületén (honlap, Facebook idővonal, applikáció, kommentek, posztok, közvetlen üzenetek stb.) nem kéri a Megrendelő banki adatait, PIN-kódját stb. Amennyiben a Megrendelőhöz erre irányuló üzenet érkezik, akkor haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni a jelen ÁSZF-ben meghatározott e-mail címére küldött elektronikus levél útján.

   

   

  Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért

   

   

  • A Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. Termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva). 

   

   

  • A Megrendelő által megadott adatok pontosságáért a Megrendelő felelős. A Szolgáltató ezen adatok alapján állítja ki a számlát, illetve teljesíti a Szerződést. A megrendelése leadásával a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Megrendelő által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Megrendelő részére történő áthárítására. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a hibás adatbevitel alapján történt teljesítésből eredő károkért. A helytelenül megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a Szerződés létrejöttét.

   

   

  • Amennyiben a Megrendelő a rendelésének véglegesítését követően a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását telefonon, vagy a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel jelezheti a Megrendelő a Szolgáltató felé.

   

   

  Ajánlati kötöttség, a Termék megrendelésének visszaigazolása 

   

   

  1. A Megrendelő által a Webshopon keresztül Termék adásvételére elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. 

  2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő által leadott, de még nem visszaigazolt megrendelést indokolás nélkül elutasítsa. A Szolgáltató jogosult továbbá arra, hogy a megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Megrendelőt e-mailen értesíti, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben Megrendelő a módosítást elfogadja, a Szolgáltató a Megrendelő által már kifizetett, azonban a Szolgáltató által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Megrendelő részére visszatéríti. 

   

  A Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 

   Ha a Megrendelő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 (egy) napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. 

   

  Amennyiben a megrendelni kívánt Termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt Termék nem beszerezhető a Webshopon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a Termék megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Megrendelő értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést a Megrendelő számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

  Ajánlati kötöttség, a Termék megrendelésének visszaigazolása ,Szállítási feltételek

   

   

   

  • A Megrendelő által a Webshopon keresztül Termék adásvételére elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. 

   

   

  • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő által leadott, de még nem visszaigazolt megrendelést indokolás nélkül elutasítsa. A Szolgáltató jogosult továbbá arra, hogy a megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Megrendelőt e-mailen értesíti, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben Megrendelő a módosítást elfogadja, a Szolgáltató a Megrendelő által már kifizetett, azonban a Szolgáltató által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Megrendelő részére visszatéríti. 

   

   

  • A Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 

   

   

  • Ha a Megrendelő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 (egy) napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. 

   

   

  • Amennyiben a megrendelni kívánt Termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt Termék nem beszerezhető a Webshopon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a Termék megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Megrendelő értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést a Megrendelő számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

   

   

  Szállítási feltételek

   

   

  • A Megrendelő az alábbi átvételi módok közül választhat:

   

   

  1. SPRINTER futárszolgálat házhozszállítás 

   

  A megrendelések kiszállítását a SPRINTER futárszolgálat végzi.

  Bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://www.sprinter.hu/

   

  Szállítási díjak SPRINTER futárszolgálat esetén:

  40.000Ft alatt 1.990 Ft

  40.000 Ft esetén és a felett ingyenes

   

  A fenti díjak csak Magyarországon belüli szállításra érvényesek.

   

  A megrendelt Termékek szállítási ideje a csomag felvételét követő 1-3 munkanapon belül várható.

  A rendelés feldolgozás lezárásakor a Szolgáltató értesítő e-mailt küld a Megrendelőnek a rendelés feldolgozás állapotáról, amikor a megrendelést átadja a futárszolgálatnak. 

  A SPRINTER futárszolgálat a kézbesítés napján e-mailen értesítést küld a Megrendelőnek a várható kézbesítés idejéről, a Megrendelő által megadott e-mail címre.

  A SPRINTER futárszolgálat levele tartalmazni fogja a küldeményazonosító számot, amellyel a SPRINTER futárszolgálat ügyfélszolgálatán további pontosítást kérhet a kézbesítéssel kapcsolatban.

   

  • Pick Pack Pont

   

   

  Pick Pack Pont választására kizárólag a megrendelés leadásakor történő azonnali bankkártyás fizetés esetén van lehetőség. Amennyiben sikertelen a fizetés, kérjük, rendezze átutalással, vagy várja meg, míg kollégánk bankkártyás fizetési linket küld.

  Nincs lehetőség utánvétre! Ha ezt választja, vállalja, hogy haladéktalanul kifizeti a rendelés összegét.

   

  Ha kényelmesen és saját időbeosztása szerint szeretné átvenni a csomagot, válassza a Pick Pack Pontot, majd a legördülő listából válassza ki, hogy melyik átvevőhelyre kéri a csomagot.

  A megrendelt Termékek szállítási idejére kézbesítési intervallumot meghatározni nem lehet, mivel a küldemény nem időgarantált küldeménynek minősül, de a küldemény szállítási ideje a küldemény felvételét követő 2-4 munkanapon belül várható.

  A SPRINTER futárszolgálat e-mail vagy SMS értesítést küld a címzettnek a Termék kiszállításáról. A Megrendelő 5 munkanapon belül veheti át a csomagot, figyelembe véve a Pick Pack Pont nyitvatartási idejét.

  Meghatalmazással és személyazonosító igazolvány bemutatása után a Megrendelő által meghatalmazott személy is átveheti a megrendelt Terméket.

  Az átvételi helyek pontos listája itt érhető el: https://www.pickpackpont.hu/#map

   

  Szállítási díjak Pick Pack Pont esetén:

  40.000 Ft alatt 1.990 Ft

  40.000 Ft esetén és a felett ingyenes

   

  A fenti díjak csak Magyarországon belüli szállításra érvényesek.

   

  • Személyes átvétel a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán

   

   

  Az Ügyfélszolgálati iroda helye: 7700 Mohács, Budapesti út 14.

  Telefon: +36-20/4747641

   

  Nyitvatartás: 

  • Hétfő-péntek: 8-16:00 óra, 
  • Szombat: zárva
  • Vasárnap: zárva

   

  A megrendelés az átvételkor készpénzzel vagy átutalással is fizethető. Az átvételi helyre érkezett csomagról a Szolgáltató elektronikus értesítést küld. Az értesítés kiküldésétől számítva 8 nap áll rendelkezésre a Termékek átvételére. 

  Szállítás várható ideje: 1-5 munkanap. Arra az esetre, ha a Szolgáltató tényleges készlete eltérne a nyilvántartástól (hibás, hiányzó termék stb.), a Szolgáltató a szállítási idő változtatásának jogát fenntartja. 

  A Szolgáltató szállítási díjat nem számít fel. 

   

  • Külföldre történő szállítás

   

   

  A Szolgáltató nem különbözteti meg a Webshop használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Megrendelőket. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató Magyarország területén biztosítja a megrendelt Termék kiszállítását/átvételét.

  A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében Megrendelőnek az a Fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

  A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, a Szolgáltató nem köteles a Megrendelő tagállama szerinti nyelven kommunikálni a Megrendelővel.

  A Szolgáltató nem köteles megfelelni a Megrendelő tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Megrendelőt ezekről a követelményekről.

  A Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában a Magyarországon irányadó ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

  A Megrendelő a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

  Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg. A Szolgáltató visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Termék esetén a Megrendelő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Megrendelőt.

  A Szolgáltató a Termék átadása érdekében a magyar Megrendelőket megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi Megrendelőknek is. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi Megrendelő is bármely, az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét a Szolgáltatónál, ezzel élhet a nem magyarországi Megrendelő is.

  Egyebekben a Megrendelő kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar Megrendelőt ez a jog nem illet meg.

  A Szolgáltató a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben a Megrendelő a szállítási díjat nem fizeti meg a Szolgáltató számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, a Szolgáltató a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti a Megrendelő számára.

  Külföldi címre a Szolgáltató futárszolgálattal szállít partner cégének tarifái szerint. A szállítási költség a célország és a csomag súlya alapján kerül megállapításra, ami a megrendelés során az ország megadásánál kerül kiszámításra.

   

  • Megrendelő tudomásul veszi, hogy háztartási nagygépek vagy egyéb nagyméretű csomagok házhoz szállítása esetén amennyiben az ingatlan egyedi tulajdonságai miatt az adott termék súlya és/vagy méretei a futár testi épségét, vagy az ingatlan állagát veszélyezteti, abban az esetben a futárszolgálatok a Szolgálató nevében megtagadhatják az adott konkrét címre történő szállítást. Ebben az esetben a Megrendelő részére Szolgálató másik átvételi módot ajánl fel, vagy visszatéríti a termék vételárat és a szállítási díjat, amennyiben a házhozszállítás ezen nem várt esemény folytán sikertelen. 

   

   

  • Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a Szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb negyvenöt napon belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a megrendelt Terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni. Amennyiben a Szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor a Megrendelő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. Megrendelő tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Szolgáltató nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől. 

   

   

  • A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt a szállítás költségéről a megrendelés leadásának folyamata során, valamint a weboldal erre szolgáló felületein. A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt a Termék kiszállításának várható időpontjáról is, azonban a termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a Szerződés részévé. Ennek alapján sem a Szolgáltató, sem a Megrendelő nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén. 

   

   

  • A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Megrendelő által. Ennek keretében a Megrendelő a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról. Amennyiben a Megrendelő a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni és a Terméket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldeni.

   

   

  • Át nem vett csomag

   

   

  • A megrendelt, de lemondani kívánt csomagot a Megrendelő köteles haladéktalanul jelezni a Szolgáltató Ügyfélszolgálata felé. A sikertelen, megszakított fizetés nem minősül lemondásnak. A Megrendelő ez esetben is köteles jelezni lemondási igényét.

   

   

  • Amennyiben a futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a küldemény első kézbesítési kísérlete sikertelen volt, a SPRINTER futárszolgálat a címzésben megjelölt címhelyen értesítést hagy. A SPRINTER futárszolgálat azokat a küldeményeket, amelyekről a címzésben megjelölt címhelyen értesítést hagy, az első kézbesítési kísérletet követő 5 munkanapig az értesítésben megjelölt helyen átvételre a címzett rendelkezésére tartja. Az átvételi határidőn belül át nem vett küldeményeket a SPRINTER futárszolgálat a Szolgáltatónak visszakézbesíti.

   

   

  • A Webshopban megrendelt csomag "sikertelen kézbesítése" szerződésszegésnek minősül, melynek következményeként a Szolgáltató az általa előzetesen kifizetett szállítási költség megtérítésére tarthat igényt a Megrendelőtől, abban az esetben is, ha a Megrendelőnek a szállítás "ingyenes" lett volna.

   

   

  • A Szolgáltató minden esetben fizet szállítási és csomagolási költséget a kézbesítendő csomagok után, a visszaszállítás után szintén. Amennyiben a Megrendelő nem veszi át a csomagot, visszautasítja, vagy részére a kézbesítés neki felróható okból adódóan nem lehetséges, a vásárlás ténylegesen nem valósul meg és a szállítási díjra a Szolgáltató igényt tarthat.

   

   

  • Oda-vissza szállítás költsége: 2.500 Ft

   

   

  • A Megrendelőt megillető 14 napos indoklás nélküli elállási jog (ezen jogáról bővebben tájékozódhat 11. pontban) gyakorlásának egyik törvény által előírt feltétele az, hogy a Megrendelő ezen szándékát írásban közli a Szolgáltatóval. Mivel a csomag "át nem vétele", illetve "visszaküldése" nem meríti ki ezt a törvényi feltételt, a Megrendelő ezen magatartásával szerződést szeg és nem elállási jogot gyakorol, továbbá ezen jogok a Termékekre, nem a szállítási költségre vonatkoznak. A szállítási költség alól csak akkor mentesül a Megrendelő, ha még szállításra átadás előtt lemondja a csomagot.

   

   

  Fizetési feltételek, számlázás

   

  1. A Megrendelő a vételárat a Termék adásvételére irányuló megrendelés elküldését követően az alábbi fizetési mód egyikének kiválasztásával rendezheti:

  • Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

   

  • Banki átutalás

  A fizetés történhet banki átutalással is. A megrendelés feldolgozását követően a Szolgáltató elküldi a Megrendelő részére az átutaláshoz szükséges adatokat. Miután a vételár összege beérkezett a Szolgáltató bankszámlaszámára, a megrendelést a Szolgáltató teljesíti. Amennyiben a megrendelés ellenértékének átutalása nem történik meg a megrendelés visszaigazolása utáni 10. napig, úgy a Szolgáltató a megrendelést törölheti. Erre hivatkozással a Megrendelő kártérítési igényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. 

  • Utánvétel

  Kizárólag házhoz szállítás esetén választható fizetési mód. Pick Pack Pontra történő szállítás esetén nem választható. 

  Amennyiben a Megrendelő a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kifizetni, akkor az "Utánvétel" fizetési módot szükséges választania. A futárnál bankkártyával is lehet fizetni.

   

  Utánvétel esetén a Szolgáltató a következő kezelési díjakat számolja fel:

   

  0-100 000 Ft érték esetén

  804 Ft 

  100 000-200 000 Ft érték esetén

  1680 Ft 

  200 000-300 000 Ft érték esetén

  3067 Ft 

  300 000-400 000 Ft érték esetén

  3797 Ft 

  400 000-500 000 Ft érték esetén

  4382 Ft

  • Készpénz

  A Szolgáltató Ügyfélszolgálatán történő személyes átvétel esetén választható fizetési mód.

   

  1. Szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés esetén a Megrendelő a szolgáltatás díját a Szolgáltatás teljesítését követően a Szolgáltató Szervizében készpénzzel, bankkártyával, valamint átutalás útján teljesítheti. Az átutalást az alábbiak szerint szükséges megtenni: 

  Név: Wermamba Kft.

  Számlaszám: 10402410-50526953-53671003

                Közlemény rovatba: rendelésszám

   

  1. A Szolgáltató a Megrendelő részére a Webshopon keresztül leadott megrendelés elküldését követően a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §-a szerinti elektronikus számlát állít ki, melyet a Megrendelő által megadott e-mail címre küld meg. 

   

  1. A fentieknek megfelelően a Megrendelő a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten beleegyezését adja a Szolgáltató által a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számla alkalmazásához, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy azt a Szolgáltató által küldött számlára vonatkozó elektronikus leveléből az ott meghatározott időpontig letölti. 

   

  1. A Szolgáltató által kiállított elektronikus számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét. 

   

  1. Mindezek alapján a Megrendelő, aki elektronikus úton adja le megrendelését és szállítással kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus számlát kap a rendeléséről. 

   

  1. A Megrendelő felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására. 

   

  1. Az így kiállított elektronikus számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek. 

  Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási/felmondási jogról

   

  • Figyelemmel arra, hogy Fogyasztónak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, jogi személyek nem élhetnek a jelen fejezetben meghatározott indokolás nélküli elállási joggal! 

   

   

  • Fogyasztó jogosult a távollévők között kötött, Termék adásvételére irányuló szerződés esetén  

   

  • a Terméknek, 
  • több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek, 
  • több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 
  • ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak 

  a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a Szerződéstől indokolás nélkül elállni. 

  A Fogyasztót megilleti, hogy a Szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 

    

  • Ha a Szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a Szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a Szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

   

   

  • Amennyiben a Fogyasztó kifejezett kérésére a Szerződés teljesítése a fenti tizennégy napos határidő lejárta előtt megkezdődik, abban az esetben a Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Szerződés egészének teljesítését követően nem gyakorolhatja a jelen fejezet szerinti tizennégy napon belüli elállási jogát. A Fogyasztót ebben az esetben a Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

   

   

  • Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog 

   

  • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha Szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a Fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a Fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a Fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a Szolgáltató maradéktalanul teljesítette a szerződést;
  • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiaci vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozástól függ;
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

   

  • Elállási jog gyakorlásának menete 

   

   

  • Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozatmintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 

   

   

  • A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 11.6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 

   

   

  • Minden esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 

   

   

  • Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 

   

   

  • Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni. Átvevőpont: a Szolgáltató Ügyfélszolgálata (1135 Budapest, Szent László utca 28-30. D2. lház. Fsz. 1A. ajtó). A Szolgálató jogosult egyoldalúan ezen átvevőponton kívül egyéb átvételi pontokat is meghatározni. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató a Szolgálató weboldalán folyamatosan elérhető. A Szolgálató egyoldalúan jogosult meghatározni, hogy az adott termékkörök (többek között, de nem kizárólagosan: nagyméretű csomagok, kisméretű csomagok) mely átvevőponton adhatók le és melyeken nem. Ezen rendelkezés azonban a Fogyasztó jogszabály alapján járó elállási jogát nem érinti, azaz a Szolgáltató folyamatosan köteles legalább egy olyan átvevőpontot fenntartani, ahová az általa forgalmazott és Fogyasztó által kezdeményezett elállással érintett Termékek visszaküldhetők, visszavihetők. 

   

   

  • A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket. 

   

   

  • A Termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató Ügyfélszolgálata fogadja. 

   

   

  • A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A Termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. 

   

   

  • Ha a Fogyasztó eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

   

   

  • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

   

   

  • Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

   

   

  • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az egy Fogyasztó által jelentős számban és/ vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött Termékek közül egy vagy több Termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a 14 napos termék-visszaküldés szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a 14 napos termék-visszaküldéssel való visszaélést illetően. A Szolgáltató ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben szükségesnek látja, az illetékes hatóságok felé továbbítja az ügyet.

   

   

  Kellékszavatosság, jótállás

  • Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás Termék adásvétele esetén  

   

   

  A fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése felhatalmazása alapján a Korm. rendelet 3. számú mellékletének felhasználásával készült.

   

  • Kellékszavatosság

   

   

  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

  Ön a Termék hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

   

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

  Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. 

  Ön akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy a Szerződést megszüntetni, ha

  1. a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározott üzembe helyezésre vonatkozó kötelezettségeit, vagy megtagadta a Termék szerződésszerűvé tételét arra hivatkozva, hogy a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne a Szolgáltatónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát;
  2. ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a Termék szerződésszerűvé tételét;
  3. a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a Szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
  4. a Szolgáltató nem vállalta a Termék szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy az Önnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a Terméket szerződésszerűvé tenni.

  Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. 

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

   

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Szolgáltató felhívja a figyelmét, hogy a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

   

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

  Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

  A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   

  • Termékszavatosság 

   

   

  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 12.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

   

  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

   

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért Ön a felelős. A Szolgáltató felhívja a figyelmét, hogy termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

   

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

   

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  A Szolgáltató felhívja a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
  • Kötelező jótállás 

   

   

  • A Szolgáltatót Termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli Fogyasztónak minősülő Megrendelővel szemben, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

   

   

  • A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a Terméknek a Fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Fogyasztó a Terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a Termék átadásának napja.

   

   

  • A Szolgáltatót a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti kötelező jótállás kizárólag az új, fogyasztói szerződés keretében értékesített és a Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékek vonatkozásában terheli. 

   

   

  • A jótállás időtartama:

   

  1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

  E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A Termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a Terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

   

  • Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:  

   

  • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) 
  • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, 
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta. 

   

  • Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó  

   

  • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet; 
  • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

   

  • A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

   

  A Fogyasztó megrendelésének véglegesítésével tudomásul veszi, hogy bizonyos Termékek esetében - a gyártó európai vezérképviseletének hiánya okán - a szokásosnál hosszabb, akár 1-2 hónapos átfutási időre is számítani lehet a speciális javítások során. 

   

  • A kijavítás során a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

   

   

  • A jótállási idő a Terméknek vagy a Termék egy részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) Termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

   

   

  • A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. 

   

   

  • A Szolgáltató által értékesített Termékek esetében a Fogyasztó a jótállással rendelkező Termékekre jótállási jegyet kap. A jótállási jegynek a Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a Fogyasztó a jótállásból eredő jogait az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesítheti. 

   

   

  • A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 12.1. és a 12.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

   

   

  • A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. 

   

   

  • Önkéntes jótállás 

   

   

  • Szolgáltató az általa értékesített Termékekre vonatkozóan a weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes Termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a Termék Fogyasztó általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli. Jelen pontban meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag a Szolgáltató és a Fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik. 

   

   

  • A Szolgáltató által értékesített Termékek szokásos önkéntes jótállási ideje 2 év, amelyet a Fogyasztó további 6 vagy 12 hónapos kiegészítő jótállás megvásárlásával meghosszabbíthat. Az akkumulátorok (a készülékekbe beépített, illetve az önálló termékként forgalmazott külső akkumulátorokban vagy powerbankban található akkumulátorok) és tartozékok jótállási ideje 6 hónap.

   

   

  Szolgáltatás megrendelésének és teljesítésének különös szabályai

    

   1. A Szolgáltató 1. pontban megjelölt Szervizében elektromos rollerek (a továbbiakban: „Jármű”) javítási és szerviz tevékenységének megrendelését vállalja, amely különösen az alábbiakat foglalhatja magában:
   • hibamegállapítás;
   • általános karbantartás;
   • defektjavítás, gumicsere;
   • alkatrész csere/javítás;
   • garanciális, garanciaidőn túli, máshonnan vásárolt termék javítása.

    

   1. A megrendelés felvétele során a munkafelvételnél eljáró személy (a továbbiakban: munkafelvevő) dönt a Szolgáltatás elvállalásának a lehetőségéről.

    

   1. Amennyiben a Szolgáltató rendelkezik a kért Szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételekkel, akkor a Járművet a munkafelvevő átvizsgálja, aki a hiba felvételezése után meghatározza a Szolgáltatás technikai kivitelezésének módját, és a megrendelőlapra/munkalapra (továbbiakban: Megrendelő lap) feltünteti az elvégzendő szolgáltatást és/vagy a javítás várható alkatrész, munkadíj költségét.

    

   1. A megrendelés alkalmával a Megrendelő köteles tájékoztatni a munkafelvevőt minden olyan információról, amely a Jármű javítását, a hiba diagnosztizálását érintheti, befolyásolhatja, különös tekintettel a korábban elvégzett javításokra.

    

   1. A Járművön hagyott személyes tárgyakért és egyéb vagyontárgyakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal és ezekről leltárjegyzéket sem készít. A Járművön hagyott tárgyak adott esetben a megrendelt munkák elvégzését akadályozhatják, hozzáférési nehézséget okozhatnak, ezért azok előzetes, Megrendelő részéről történő eltávolítása szükséges.

    

   1. Ha a Szolgáltatás elvállalásakor az elvégzendő munkák köre pontosan nem állapítható meg, a Szolgáltató – a rendelkezésre álló információk vagy a  Megrendelő által elmondottak, a hiba leírása alapján - a várható díj legmagasabb összegét adja meg vállalási díjként.

    

   1. A Megrendelő lap egyik példánya a Megrendelőé, amely egyúttal a Jármű átvételének elismervényéül is szolgál. A munka elkészülte után a Megrendelő a Megrendelő lappal igazolja a Jármű átvételének jogosságát a Szolgáltató munkatársánál. 

    

   1. Ha a munka végzése során a Szolgáltató olyan előre nem látott hibát fedez fel, amely a megrendelt munkával nincs összefüggésben - függetlenül attól, hogy az a közlekedésbiztonságot érinti-e vagy sem, illetve a felfedezett hiba a megrendelt munkával összefüggésben van ugyan, de annak kijavításával a Szolgáltatás várható díjánál magasabb összegbe kerülne a tényleges Szolgáltatás -, akkor a Szolgáltató köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos munka díjáról a Megrendelőt haladéktalanul – lehetőleg írásban – értesíteni. Ezt a munkát a Szolgáltató csak a Megrendelő lap módosításával végezheti el az új elkészülési határidő kijelölése mellett. 

    

   1. Amennyiben a megrendelt munka elvégzését a 13.8. pontban leírtakon kívül egyéb ok akadályozza (pl.: alkatrész szállítási késedelem stb.), akkor a Megrendelőt erről – a határidő lejárta előtt – a Szolgáltató tájékoztatja. 

    

   1. A Szolgáltató csak a Szolgáltatási tevékenység idejére vállal tárolást, mely idő alatt mindent megtesz a Jármű állagának a megóvásáért.

    

   1. A Szolgáltatás teljesítése közben keletkezett károkért a Szolgáltató felelősséggel tartozik, amelyre vonatkozóan felelősségbiztosítással rendelkezik. A kártérítési igényt írásban kell bejelenteni a Szolgáltató 1. pontban meghatározott elérhetőségeinek egyikén. 

    

   1. A Szolgáltatás teljesítésekor a kiállított és kiegyenlített számla, valamint a Megrendelő lap felmutatásával vehető át a Jármű. Amennyiben a Szolgáltatás esetleg több napot vesz igénybe, akkor a Jármű elkészültéről a Szolgáltató a Megrendelőt értesíti. Ha a Megrendelő a készre jelentés kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül nem veszi át a Járművet, a Szolgáltató tárolási díj felszámítására jogosult.

    

   1. A Szolgáltató a Szolgáltatás elvégzéséért Fogyasztóval kötött Szerződés esetén a 6 hónap jótállást vállal.

    

   1. A Szolgáltatással kapcsolatos panasz, kifogás bejelentését a Megrendelőnek szóban vagy írásban lehet megtennie, a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál vagy a székhelyére eljuttatott postai levél útján, illetve az info@bproller.hu e-mail címen. A minőségi kifogás bejelentésével egyidejűleg a Megrendelő köteles a kiállított Megrendelő lapot és a számlát bemutatni.

    

   1. A hibás teljesítés miatt meghibásodott Jármű Szolgáltató telephelyére történő beszállításáról – a Szolgáltatóval történt és általa jóváhagyott egyeztetésnek megfelelően – a Megrendelő köteles gondoskodni a Szolgáltató költségére. 

   Az egyeztetéshez az 1. pontban megjelölt telefonszámot kell a Megrendelőnek hívnia a szállítás megrendelését megelőzően.

    

   1. A Szolgáltató a jótállási kötelezettségének a Szervizében tesz eleget.

    

   1. A Szolgáltatás akkor tekinthető hibásnak, ha a Szolgáltató a munkafelvétel során az elvállalt Szolgáltatásokat bizonyítható módon nem, vagy nem megfelelően végezte el, de a munka ellenértékét a számlában felszámolta.

    

   1. Nem tekinthető hibásnak a Szolgáltatás, ha a Szolgáltató a Járműben olyan hibát talál, ami a hibafelvételkor nem volt megállapítható, és a Megrendelő az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását a Szolgáltatónál nem rendelte meg.

    

   1. A Fogyasztó jótállás keretében a Szolgáltatás tárgyára megfelelően irányadóan a 12.1. pontban meghatározott jogokat gyakorolhatja.
   Panaszügyintézés

    

   • A Megrendelő a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszt írásban a Szolgáltató következő elérhetőségére juttathatja el:

    

   E-mail cím: info@wermamba.hu

   • A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni.

    

    

   • A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

    

   1. a Fogyasztó neve, lakcíme,
   2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
   3. a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
   4. a Szolgáltató nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
   5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és a Fogyasztó aláírása,
   6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

   • Az írásban benyújtott panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. 

    

    

   • Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a Fogyasztó az alábbi jogérvényesítési lehetőségeket veheti igénybe:

    

    

   Fogyasztóvédelmi eljárás

   A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál panaszt tehet, amennyiben a fogyasztói jogainak megsértését észleli. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

    

   Bírósági eljárás

   A Megrendelő jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

    

   Békéltető testületi eljárás

   A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Szolgáltató a hozzá benyújtott fogyasztói panaszt elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni, azaz a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

   A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a Szolgáltatónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti vármegyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

   A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a Szolgáltató jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. 

   A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

   A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell:

   1. a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
   2. a fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
   3. a Fogyasztó által az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
   4. a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
   5. a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a Fogyasztó az érintett Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
   6. a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
   7. a testület döntésére irányuló indítványt,
   8. a Fogyasztó aláírását.

   A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

   Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

   A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a fogyasztóvédelemről szóló törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

   A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu 

   Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:   • Baranya Vármegyei Békéltető Testület

    

   Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

   Levelezési cím: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető Testület, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

   Tel.: 06-72-507-154

   Mobil: 06-20-283-3422

   E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

   Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

    

   • Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület 

    

   Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

   Levelezési cím: Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület, 6001 Kecskemét, Pf.: 228. 

   Tel.: 06-76-501-525, 501-532 

   Fax: 06-76-501-538 

   Mobil: 06-70-938-4765 

   E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 

   Honlap: www.bacsbekeltetes.hu 

     

   • Békés Vármegyei Békéltető Testület 

    

   Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

   Tel.: 06-66-324-976 

   Fax: 06-66-451-775 

   E-mail: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmik.hu    

   Honlap: www.bmkik.hu 

     

   • Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület 

    

   Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

   Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 376. 

   Tel.: 06-46-501-091 (új ügyek) , 06-46-501-871 (folyamatban lévő ügyek) 

   E-mail: bekeltetes@bokik.hu 

   Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu  

    

   • Budapesti Békéltető Testület 

    

   Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

   Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. 

   Tel.: 06-1-488-2131 

   E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

   Honlap: bekeltet.bkik.hu

    

   • Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület 

    

   Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

   Tel.: 06-62-554-250/118 

   E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

   Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu 

     

   • Fejér Vármegyei Békéltető Testület 

    

   Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

   Tel.: 06-22-510-310; 

   E-mail: bekeltetes@fmkik.hu 

   Honlap: http://www.bekeltetesfejer.hu/  

    

   • Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület 

    

   Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

   Tel.: 06-96-520-217  

   E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

   Honlap: https://bekeltetesgyor.hu/hu/ 

    

   • Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület 

    

   Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. 

   Tel.: 06-52-500-710, 06-52-500-745 

   Fax: 06-52-500-720 

   E-mail: bekelteto@hbkik.hu 

   Honlap: www.hbmbekeltetes.hu 

     

   • Heves Vármegyei Békéltető Testület 

    

   Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. fsz. 15.  

   Levelezési cím: HKIK által működtetett Békéltető Testület 3300 Eger, Faiskola út 15.  

   Tel.: 06-36-416-660/105 mellék

   Mobil: 06-30-967-4336 

   E-mail: bekeltetes@hkik.hu 

   Honlap: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet 

     

   • Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület 

    

   Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. 

   Tanácsadás: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. II. emelet 212. szoba

   Tel.: 06-20-373-2570 

   E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu    

   Honlap: http://jaszbekeltetes.hu/ 

    

   • Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület 

    

   Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

   Tel.: 06-34-513-012 

   E-mail: bekeltetes@kemkik.hu 

   Honlap: https://www.kembekeltetes.hu/

    

   • Nógrád Vármegyei Békéltető Testület 

    

   Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

   Tel.: 06-32-520-860 

   Fax: 06-32-520-862 

   E-mail: nkik@nkik.hu 

   Honlap: www.nkik.hu, www.bekeltetes-nograd.hu

                    

   • Pest Vármegyei Békéltető Testület 

    

   Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

   Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

   Tel.: 06-1-792-7881

   E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

   Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php; www.pestmegyeibekelteto.hu 

    

   • Somogy Vármegyei Békéltető Testület 

    

   Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6. 

   Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 174.

   Tel.: 06-82-501-000, 

   E-mail: skik@skik.hu 

   Honlap: www.skik.hu 

    

   • Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület 

    

   Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

   Tel.: 06-42-420-180  

   Fax: 06-42-420-180 

   E-mail: bekelteto@szabkam.hu

   Honlap: http://bekeltetes-szabolcs.hu/ 

    

   • Tolna Vármegyei Békéltető Testület 

    

   Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

   Tel.: 06-74-411-661 

   Mobil: 06-30-664-2130 

   Fax: 06-74-411-456 

   E-mail: kamara@tmkik.hu

   Honlap: https://www.tmkik.hu/hu 

     

   • Vas Vármegyei Békéltető Testület 

    

   Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

   Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

   Tel.: 06-94-312-356, 06-94-506-645

   E-mail: pergel.bea@vmkik.hu  

   Honlap: https://vasibekelteto.hu/ 

     

   • Veszprém Vármegyei Békéltető Testület 

    

   Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)

   Levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf.: 220. 

   Tel.: 06-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), 06-88-814-111 (VKIK titkárság) 

   Fax: 06-88-412-150 

   E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu  

   Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu, https://veszpremikamara.hu/a-bekelteto-testuletrol  

   Elektronikus ügyintézés: e-papír  Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (VKIKBT)

     

   • Zala Vármegyei Békéltető Testület 

    

   Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24. 

   Tel.: 06-92-550-513 

   Fax: 06-92-550-525 

   E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu  

   Honlap: www.bekelteteszala.hu 

    

   • Online vitarendezési platform

    

    

   A Fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat az Európai Bizottság által létrehozott honlapon keresztül (a Fogyasztó beregisztrálásával) is rendezhetik egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a Fogyasztók anélkül tudják érvényesíteni jogaikat, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

   Ha a Fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt szolgáltatással, Termékkel kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

   A portálon a Fogyasztó és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

   Az online vitarendezési platform itt érhető el:

   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

   Felelősség

    

    

   • A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

    

    

   • A Megrendelő a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és sérelemdíjért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Megrendelőt vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely a Szolgáltató szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. A Szolgáltató nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik. 

    

    

   • Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A weboldalra bármely felhasználó/Megrendelő beléphet. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelőnek a megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását, majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Megrendelő a weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a Szolgáltatónak kárt okozhat. Ezen esetben a Megrendelő a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap. 

    

    

   • A Webshop oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

    

    

   • A Megrendelők által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

    

    

   • Az Internet globális jellege miatt a Megrendelő elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Megrendelőt terheli a felelősség. 

    

    

   • Amennyiben a Megrendelő a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 

    

    

   • A weboldalon feltüntetett tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti a Szolgáltató ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. A Megrendelő részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy a Megrendelő által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen tartalom nem képezi a Szolgáltató szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a tartalom átküldését lebonyolító, a Szolgáltató alkalmazottja/megbízottja által vállalt szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen tartalom vonatkozásában. 

    

    

   • Vis Maior: E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Szolgáltatót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi Szolgáltató számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését. 

    

    

   • A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi. 

    

    

   • Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a Szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

    

    

   Szerzői jogok, egyéb rendelkezések

    

   1. A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

    

   1. A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 

    

   1. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Megrendelőnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.   

   1. Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése 

    

   1. A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. A teljes adattartalmat a Szolgáltató rendszeresen menti, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz a Szolgáltató processzorba épített hardveres támogatást használ.

    

   1. A Webshop Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban Szolgáltató javasolja, hogy a Megrendelő tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. 

   A weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását

    

   1. Egyéb rendelkezések 

    

   1. A Szolgáltató internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki. Mindezek alapján Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató Termékenként egyesével jogosult meghatározni azt, hogy egy adott Termékből mennyi minősül háztartásban szokásos mennyiségnek. Szolgáltatót ezen meghatározási jog egyoldalúan illeti meg. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy az adott megrendelés tartalma a háztartásban használatos mennyiségét meghaladja, akkor jogosult a rendelés mennyiségét egy elfogadható mértékre lecsökkenteni. Megrendelő tudomásul veszi azt is, hogy a Szolgáltató jogosult meghatározni a kosárba rakható termékek maximális számát. Amennyiben a Szolgáltató ezen egyoldalú leszállítási jogosultságát alkalmazza, akkor a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni. 

    

   1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

    

   1. A Szolgáltató jelen Szerződés vagy bármely vonatkozó jogszabály szerinti bármely joga gyakorlásának elmulasztása vagy késedelmes gyakorlása nem minősül az adott jogról vagy jogorvoslatról való lemondásnak. Bármely jog vagy jogorvoslat részleges vagy egyszeri gyakorlása nem zárja ki az adott jog vagy jogorvoslat későbbi gyakorlását.

    

   1. Abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre vonatkozóan az irányadó jogszabályok rendelkezései az alkalmazandók. A Szerződés többi része továbbra is érvényes marad.